MB "Žvejybos reikmenys LT" prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

1.Bendrosios nuostatos
1.1.Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.
Šios taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, elektorninės prekybos direktyva ir poįstatiminiais aktais.
1.2.Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, užsiregistravęs ir perkantis arba tik perkantis (pateikiantis užsakymą) elektroninėje parduotuvėje asmuo. 
Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka registruodamasis/pirkdamas (pateikdamas užsakymą) interneto parduotuvės Zvejybosreikmenys.lt svetainėje.
Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali: 
1.2.1.veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra   apribotas teismo tvarka; 
1.2.2. nepilnametis nuo 14 (keturiolikos)  iki 18 (aštuoniolikos)  metų amžiaus, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas arba savarankiškai disponuoja savo pajamomis; 
1.2.3.juridinis asmuo;
1.2.4.visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.3.Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.
1.4.Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės Zvejybosreikmenys.lt tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.5.Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje Zvejybosreikmenys.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu Zvejybosreikmenys.lt susijusios sąlygos. 
1.6.Pirkėjas, sukurdamas paskyrą Zvejybosreikmenys.lt, Taisykles patvirtina pirmosios registracijos metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaroma ilgalaikio pirkimo-pardavimo sutartis. Pirmosios registracijos metu patvirtintos Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo pirkiniams iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo. Apie taisyklių atnaujinimus informacija pateikiama svetainėje Zvejybosreikmenys.lt. 
1.7.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.8.Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje numatyta tvarka.
2. Asmens duomenų apsauga
2.1.Prieš pirkdamas (pateikdamas užsakymą), ir prieš užsiregistruodamas interneto parduotuvės svetainėje interneto parduotuvėje Zvejybosreikmenys.lt, Pirkėjas, privalo nurodyti duomenis, reikalingus registracijai arba užsakymui atlikti. 
2.2.Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad  jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
2.3.Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
2.4.Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.
2.5.Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.6.Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant elektroninės parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus partnerius arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais gavęs įpareigojimą tą padaryti.
3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas
3.1.Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą – paspaudžia nuorodą „UŽSAKYTI“.
3.2.Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.3.Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos Zvejybosreikmenys.lt duomenų bazėje.
4. Pirkėjo teisės
4.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje Zvejybosreikmenys.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
4.2.Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.
4.4. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
4.5.Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas.
5. Pardavėjo teisės
5.1.Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 6 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve Zvejybosreikmenys.lt
5.2.Kai nepavyksta susisiekti su Pirkėju per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, nors pirkėjas yra iš anksto apmokėjęs už prekes, užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal į Zvejybosreikmenys.lt. Pinigai už prekes būna grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, kartu su siuntimo išlaidomis.
6. Pirkėjo įsipareigojimai
6.1.Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2.Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas. 
6.3.Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės Zvejybosreikmenys duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Zvejybosreikmenys.lt
Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju Zvejybosreikmenys.lt turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas.
6.4.Interneto parduotuvės Zvejybosreikmenys.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių bei sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės informacijos skiltyse ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1.Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje Zvejybosreikmenys.lt skelbiamos sąlygos.
7.2.Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
7.3.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
7.4.Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje Zvejybosreikmenys.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
7.5.Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) dienas nuo tos dienos, kai grąžintos prekės pristatytos Pardavėjui.
7.6.Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
7.7.Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
7.8.Pardavėjas negrąžina pinigų už dovanų kuponą. 
8. Prekių kainos
8.1.Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame užsakyme Zvejybosreikmenys.lt nurodomos šalyje cirkuliuojančia valiuta. Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis.
8.2.Internetinėje parduotuvėje pateiktas mažmenines (sumažintas) kainas pateikia parduodamų prekių tiekėjai ar oficialūs distributoriai. Sumažintos prekių kainos yra gamintojo rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos, kuriomis yra prekiaujama tiesioginiuose pardavėjų prekybos taškuose, pardavimų salonuose ir parduotuvėse.
9. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes
9.1.Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurių pagrindu yra suformuojamas prekių krepšelis. Po prekių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti ir įsigyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. 
9.2.Užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai atsiskaitoma Paysera arba Paypal pervedimu, sutartis laikoma vykdytina, kai gaunamas Pirkėjo mokėjimas; 
9.3.Klientas gali atsiskaityti už prekes vienu iš elektroninės parduotuvės  pateiktų būdų bei sąlygų:
9.3.1.Paysera arba Paypal pervedimais;
9.4.Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir galutiniame užsakymo lange nurodomos eurais su PVM.

10. Prekių pristatymas
10.1.Pirkėjas, užsakydamas prekes privalo pasirinkti prekių pristatymo paslaugą ir nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
10.2.Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
10.3.Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais - 1-3d.d. . Šis terminas gali kisti, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą ir vėlavimą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti iki 12d.d. dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
10.4.Prekės klientui pristatomos:
•  Per DPD kurjerių tarnybą*
*Pristatymo kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. Pigiausias pristatymo būdas kituose (išskyrus Vilniaus miestą), Lietuvos Respublikos vietovėse. 
Atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties (t. y., grąžinant prekę mums), dėl prekės pristatymo išlaidų grąžinimo spręsime vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais. Kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.22811 str. 3 d., Pardavėjas neprivalo grąžinti vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad vartotojas aiškiai pasirinko kitą negu verslininko pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui.
Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patviritnimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas.
10.5.Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
Prekių pristatymo terminai pateikiami prekių aprašymuose. Jie preliminarūs ir gali būti keičiami. 
10.6.Gavęs prekes, Pirkėjas privalo kartu su jo įgaliotu atstovu per 48h. patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės. 

Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant  pardavėjo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę. 
Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant (ne vėliau kaip per 48 val. nuo siuntos gavimo) informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas.
10.6.1.Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje atvaizduojamų prekių neatitikimai gali būti minimalūs dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių;
10.7.Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas. Tačiau, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.22811 str. 3 d., Pardavėjas neprivalo grąžinti vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad vartotojas aiškiai pasirinko kitą negu verslininko pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.  

11. Prekių grąžinimas
11.1.Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

Garantija pagal įstatymą - vadovaujantis Civilinio kodekso 6.364 straipsnio 1 dalimi, vartotojas dėl netinkamos kokybės prekės turi teisę kreiptis į pardavėją per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos.
11.2.Norėdamas grąžinti prekę(-es), vadovaudamasis 11.1. punktu, Pirkėjas turi užpildyti prekių gražinimo dokumentą.
11.3.Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
11.3.1.Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas  tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.3.2.Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.3.3.Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės,  nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama  nekokybiška prekė);
11.3.4.Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.3.5.Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo  išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą;
11.3.6.Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo  nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
11.3.7. Defektuotų, brokuotų, sugedusių prekių gražinimas atliekamas Pardavėjo sąskaita;
Įsigijęs netinkamos kokybės prekes, Pirkėjas turi teisę grąžinti tokias prekes Zvejybosreikmenys.lt. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė pakeičiama į kokybišką prekę arba grąžinami Pirkėjo sumokėti pinigai.
Jeigu Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui aukščiau numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.3.7.Prekių grąžinimo paslauga teikiama: 
• per DPD kurjerį (paslauga – DPD kurjerio atvykimas, siuntos paėmimas Pirkėjo nurodytu adresu ir pristatymas Dreamlook.lt).
11.3.8.Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų  nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška - tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);
11.4.Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi; Pirkėjui grąžinant kokybišką prekę, jos grąžinimo išlaidos bus išskaičiuojamos iš grąžinamos sumos. Tokiu atveju, jeigu grąžinama nekokybiška prekė, prekės grąžinimo išlaidos apmokamos Pardavėjo.
11.5.Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. 
Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.
12. Apsikeitimas informacija
12.1.Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais interneto parduotuvės Zvejybosreikmenys.lt svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.
13. Atsakomybė
13.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2.Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės Zvejybosreikmenys.lt.
13.3.Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

13.4.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).
13.5.Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
14.Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
14.1.Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas ar jas nutraukti.
14.2. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai (naujienlaiškiai) apie Zvejybosreikmenys.lt akcijas bei pasiūlymus, registracijos metu pažymi sutikimą varnele. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
14.3.Pirkėjas, nenorėdamas gauti jam skirtų pasiūlymų arba norėdamas pakeisti naujienlaiškių prenumeratos nustatymus, gali pats tai padaryti prisijungęs prie savo paskyros. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
15. Baigiamosios nuostatos
15.1.Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
15.2.Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
15.4.Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:
• gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
• įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti  prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
• Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.

• Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/, bet prieš tai, Jūs turite kreiptis į mus.